1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva, musí balík zbaliť tak aby sa nepoškodil obsah, priložiť dokument potrebné na prevzatie tovaru
  2. Kupujúci vyplnením objednávkového formulára potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a reklamačným formulárom predávajúceho
  3. Škodou rozumieme zničenie, poškodenie al. znehodnotenie tovaru akýmkoľvek spôsobom
  4. Za vzniknuté škody na tovare zodpovedá po prevzatí kupujúci
  5. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru prezrieť tovar v čo najkratšom čase, a to do 3 pracovných dní
  6. Kupujúci je povinný pri zistení každej vady bezodkladne informovať predávajúceho mailom alebo inou písomnou formou
  7. Ak si kupujúci nesplní svoje povinnosti v zmysle obchodných podmienok a reklamačného poriadku v stanovených lehotách, predávajúci nie je povinný uznať reklamáciu
  8. Predávajúci má nárok 30 dní na posúdenie reklamácie
  9. V súlade so zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji, má kupujúci nárok na vrátenie zaplatenej sumy po doručení reklamovaného tovaru. Vrátenie tovaru kupujúcim je potrebné do 14 dní pri odstúpení od zmluvy, ak sú dodržané všetky podmienky vyššie uvedené. Vrátená čiastka bude kupujúcemu zaslaná formou dobropisu, ktorý je zasielaný na adresu kupujúceho, alebo s možnosťou osobného odberu v kamennej predajni